background

Bộ Công thương

Bạn đang ở đây

XEM THÊM
1. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Văn bản 22/VBHN-BCT(2018) 01/01/2018 Bộ trưởng 15/08/2018
XEM THÊM
2. VĂN BẢN HIỆN HÀNH
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Văn bản 06/VBHN-BCT(2017) 20/01/2017 Hợp nhất Thông tư về quản lý hóa chất theo Công ước 15/02/2017
2 Thông tư 28/2013/TT-BCT 06/11/2014 Hướng dẫn kiểm tra ATTP nhập khẩu 20/12/2014
XEM THÊM
3. VĂN BẢN CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
XEM THÊM
4. VĂN BẢN CÓ THỜI HẠN HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
XEM THÊM
5. VĂN BẢN SẮP CÓ HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
XEM THÊM
6. VĂN BẢN SẮP HẾT HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
Bluesky