background

Danh mục văn bản

Bạn đang ở đây

XEM THÊM
1. VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Văn bản 22/VBHN-BCT(2018) 01/01/2018 Bộ trưởng 15/08/2018
XEM THÊM
2. VĂN BẢN HIỆN HÀNH
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Văn bản 06/VBHN-BCT(2017) 20/01/2017 Hợp nhất Thông tư về quản lý hóa chất theo Công ước 15/02/2017
2 Thông tư 28/2013/TT-BCT 06/11/2014 Hướng dẫn kiểm tra ATTP nhập khẩu 20/12/2014
3 TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 01/01/2017 TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và […] 28/01/2019
4 TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED 01/01/2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 28/12/2018
XEM THÊM
3. VĂN BẢN CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Thông tư 40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017 Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ 01/10/2018
XEM THÊM
4. VĂN BẢN CÓ THỜI HẠN HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
XEM THÊM
5. VĂN BẢN SẮP CÓ HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
XEM THÊM
6. VĂN BẢN SẮP HẾT HIỆU LỰC
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
Bluesky