Ngành Logistics là một ngành mới và có tiềm năng phát triển vô cùng lớn, được dự đoán sẽ tăng giá trị toàn ngành đến 12.975,64 tỷ đô trong năm 2027.